Templates by BIGtheme NET
Мэдээний товчоо
Нүүр хуудас » Өсвөр үе-Ирээдүйн босго төв

Өсвөр үе-Ирээдүйн босго төв

 Ирээдүйн босго өсвөр үеийн төв

 “ Èðýýä¿éí áîñãî” ºñâºð ¿åèéí òºâ íü  2002 îíîîñ ýõëýí õýðýãæñýí ͯÁ-ûí òºðºëæñºí áàéãóóëëàãóóäààñ õýðýãæ¿¿ëñýí   “Ìîíãîë îðíû îõèä õºâã¿¿äèéí àæ áàéäëûã ñàéæðóóëàõ íü” òºñëèéí õ¿ðýýíä Àéìãèéí Ýð¿¿ë ìýíäèéí ãàçðûí õàðúÿàíä Íýãäñýí ¯íäýñíèé Áàéãóóëëàãûí Õ¿í Àìûí Ñàíãèéí ñàíõ¿¿æèëòýýð çàñâàð õèéãäýí  òîíîã òºõººðºìæ áîëîí òåõíèê õýðýãñëýëýýð õàíãàãäàí ýì÷ ìýðãýæèëòí¿¿ä ñóðãàãäàí          2003 îíû 6 äóãààð ñàðûí 02 íä àëáàí ¸ñîîð íýýëòýý õèéæ ¿éë àæèëëàãààãàà ýõýëñýí.

Манай төâèéí çîðèëãо

           Өñâºð ¿åèéíõíèé îëîí òàëò ºâºðìºö õýðýãöýýã ìýäýðч   òóëãàìäñàí àñóóäàëä íü çºâ øèéäâýð ãàðãàõàä íü òóñëàж, тэднийг ýð¿¿ë ìýíäийн зөв мэдлэг, зөв дадал хэвшилтэй болгоно.

Îäîî  òóñ òºâ íü  èõ ýì÷, çºâëºã÷ áàãà ýì÷, õ¿ëýýí àâàã÷ ñóâèëàã÷, ºñâºð ¿åèéí çºâëºëèéí 12 ãèø¿¿íòýéãýýð ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëæ áàéíà

  Ìàíàé ¿éë àæèëëàãàà:

  • Ýð¿¿ë ìýíäèéí боловсрол олгох ñóðãàëò ÿâóóëна
  • Аюулгүй бэлгийн харилцаа, хүсээгүй жирэмслэлт, үр хөндөлтөөс сэргийлэх, гэр

          бүл төлөвлөлт, БЗДХ-с сэргийлэх зэрэг асуудлаар зөвлөгөө өгнө

  • Æирэмслэлтээс сэргийлэх ýì õýðýãñýë îëãîíî.
  • ÁÇДÕ-ын òàëààð çºâëºãºº ºã÷ ¿çëýã, øèíæèëãýýã ¿íý òºëáºðã¿é õèéíý.
  • “Итгэлтэй утас” 70332304

 Манай баримтлах зарчим :

  • Үнэ төлбөргүй
  • Õàðúÿàëàë õàðãàëçàõã¿é
  • Нууцлалыг чанд хадгалсан ээлтэй үйлчилгээг танд үзүүлэх болно.