Templates by BIGtheme NET
Мэдээний товчоо
Нүүр хуудас » Байгууллагын үйл ажиллагааны стратегийн зорилго, зорилт

Байгууллагын үйл ажиллагааны стратегийн зорилго, зорилт

Нэг. байгууллагын удирдлага, хөгжлийн стратеги

1.1. Эрүүл мэндийн удирдлагын мэдээллийн тогтолцооны удирдлага, зохион байгуулалтыг бэхжүүлж, бодлогын шийдвэр гаргалтанд мэдээ мэдээллийн ашиглалтыг сайжруулах.

1.2. Эрүүл мэндийн салбарын удирдлагын тогтолцоог боловсронгуй болгон, салбар хоорондын болон нэгж байгууллагуудын хамтын ажиллагааг сайжруулах.

1.3. Áàéãóóëëàãûí õºãæëèéã äýìæèõ çàìààð õàðèóöëàãà, ¿ð ä¿íòýé áàéãóóëëàãûí ñî¸ë áèé áîëãîх.

1.4. Эрүүл мэндийн салбарт улс хувийн хэвшлийн түншлэлийн бодлогын хэрэгжилт ханган, эр¿¿ë ìýíäèéí òóñëàìæ, ¿éë÷èëãýýíä óëñûí áà õóâèéí ñàëáàðûí çîõèñòîé á¿ðäýë áèé áîëãîõ.

 Хоёр. хүний нөөцийн хөгжлийн стратеги:

2.1.Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн асуудлаарх салбар хоорондын хамтын ажиллагаа, орон нутгийн оролцоог өргөжүүлэх замаар хүний нөөцийн хөгжлийг хангах.

2.2. Эрүүл мэндийн салбарын урт хугацааны төлөвлөлтийг оновчтой хийн, эрүүл мэндийн байгууллагуудыг бүтэц үйл ажиллагааны стандартад нийцсэн орон тоогоор хангах.

2.3. Эмнэлгийн мэргэжилтний хөгжил, тасралтгүй сургалтын тогтолцоог боловсронгуй болгох.

2.4. Эрүүл мэндийн ажилтнуудын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах.

2.5. Бүх түвшинд эрүүл мэндийн байгууллагын үнэт зүйл, соёл, зан үйлийг өөрчлөх замаар үйлчлүүлэгч иргэдэд ээлтэй, ёс зүйтэй үйлчилгээг үзүүлэх.

Гурав. эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, чанарын хөгжлийн стратеги:

3.1.Тусламж үйлчилгээнд чанарын болон эрсдэлийн  удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх, тусламж үйлчилгээний технологийн мөрдөлтийг сайжруулах

3.2. Хүн амын эрэлт хэрэгцээтэй уялдуулан  тусламж үйлчилгээний төвлөрлийг сааруулж анхан øàòнû  òóñëàìæ  ¿éë÷èëãýýã ¿ð ä¿íòýé, íîòîëãîî ò¿øñýí, ÷àíàðòàé, ýýëòýé áîëãîõ

3.3. Àéìãèéí íýãäñýí ýìíýëãèéí òóñëàìæ ¿éë÷èëãýýã бүсдээ жишиг болохоор хөгжүүлж иргэдийн  БОЭТ болон 3 дахь шатлалд явах тоог бууруулах, зарим тусламжаар брэнд үйлчилгээг нэвтрүүлэх.

Дөрөв.нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний стратеги:

4.1. Эрүүл зан үйл төлөвшүүлэх, эрүүл мэндийг дэмжих орчин бүрдүүлэх үйл ажиллагааны удирдлага, зохион байгуулалтыг  сайжруулж, хүний нөөцийг чадавхжуулах.

4.2. Урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн чанар, хүртээмж, үр дүнг сайжруулах

4.3. Нийгмийн эрүүл мэндийн хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлж, үр дүнг сайжруулах

Тав. эм зүй ба дэмжих үйлчилгээний стратеги:

5.1 Ñàëáàðûí õýìæýýíä äýä á¿òýö,  барилга, автомашин, тоног төхөөрөмжийн  хангалтыг стандарт түвшинд хүрãýæ, çàñâàð ¿éë÷èëãýýг  сайжруулан,  хөрөнгө оруулалтыг  нэмэгдүүлж, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний ээлтэй байдлыг бүрэн  хангах.

5.2. Ýрүүл мэндийн байгууллагуудын çàéëøã¿é øààðäëàãàòàé ýì, ñòàöèîíàðûí ýìèéí õàíãàìæ, õ¿ðòýýìæèéã ñàéæðóóëàõ, эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх.

5.3.Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг хүн амд тэгш хүртээмжтэй, чанартай, аюулгүй, шуурхай хүргэх болон мэдээллийг ашиглах, дамжуулах, хүлээн авахтай холбогсон үйл ажиллагааг орон зай, цаг хугацаанаас үл хамааран зохицуулахад мэдээлэл, харилцаа холбооны дэвшилтэт технологийг ашиглах.

Зургаа.Ýðүүë ìýíäèéí ñàíõүүæèëòийн стратеги:

6.1. Тºñâèéн төлөвлөлтийг оновчтой, бодитой төлөвлөх замаар  улсын болон орон нутгийн төсвөөс îëãîõ ñàíõ¿¿æèëòèéã òîãòâîðòîé áàéëãàõ

6.2. Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàëáàðûí ñàíõ¿¿ãèéí áîëîí õîëáîãäîõ íººöèéí àøèãëàëòûí ¿ð ä¿í, ¿ð àøãèéã ñàéæðóóëàõ çîðèëãîîð ñàíõ¿¿ãèéí óäèðäëàãûí òîãòîëöîîã áýõæ¿¿ëýõ